DISCLAIMER

Wanneer u de website van Stichting Darmgezondheid bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 

Aansprakelijkheid

De getoonde informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter aanvaardt Stichting Darmgezondheid in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. Tevens wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Stichting Darmgezondheid kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer er schadelijke software op deze website voorkomt en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

Inhoud

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Stichting Darmgezondheid streeft ernaar correcte en actuele informatie aan te bieden. Echter kan zij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De redactie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen controleren de inhoudelijke informatie. Medische vragen worden vertrouwelijk behandeld door een medisch specialist. Echter, deze informatie is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener.

 

Vraag de expert

Voor informatie en advies kunt u terecht bij onze expert per e-mail. Deze medische specialisten zijn opgeleid als arts en behandelen uw informatie vertrouwelijk. Echter kunnen zij in veel gevallen geen individuele behandeladviezen geven. Voor inhoudelijke medische vragen dient u te allen tijde uw behandelend arts te raadplegen. Stichting Darmgezondheid staat ook niet in voor de juistheid van de door de expert verstrekte informatie of gegeven adviezen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen.

 

Verwijzingen van Stichting Darmgezondheid

Stichting Darmgezondheid kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gelinkt zijn met onze website, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

 

E-mails verstuurd door Stichting Darmgezondheid

Door Stichting Darmgezondheid verstuurde e-mails en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. De e-mails zijn met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Echter aanvaardt Stichting Darmgezondheid geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze e-mails verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze e-mails rechten kunnen worden ontleend.

 

Privacy en Databescherming

Stichting Darmgezondheid streeft ernaar om de privacy van elke bezoeker aan deze site te garanderen. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld. Stichting Darmgezondheid verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt aan ons wordt verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail aan info@darmgezondheid.nl geeft een bezoeker Stichting Darmgezondheid toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens tijdelijk op te slaan en te verwerken om zo haar dienstverlening uit te kunnen voeren. In sommige gevallen zal Stichting Darmgezondheid gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zie ook meer informaties over cookies en de privacyverklaring.

 

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Stichting Darmgezondheid, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De getoonde foto’s en grafisch materiaal zijn eigendom van Shutterstock Inc. Stichting Darmgezondheid heeft de licentie voor het gebruik hiervan. Stichting Darmgezondheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Het toegestaan is na voorafgaande toestemming van Stichting Darmgezondheid om inhoud van de website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de voorwaarden dat:

  • Er gebruik wordt gemaakt van correcte naamsvermelding en/of bronvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
  • De inhoud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  • De inhoud mag niet verspreid worden als het veranderd of op het werk is voortgebouwd

Om links en inhoud van Stichting Darmgezondheid te delen hanteren wij de volgende criteria:

  • De website dient gebruikersvriendelijk, vertrouwelijk en overzichtelijk te zijn
  • Het moet duidelijk zijn wie de auteur/beheerder van de website is, inclusief contactgegevens van de auteur/beheerder
  • De afzender van de website is niet van een commerciële organisatie, mits Stichting Darmgezondheid een samenwerkingsverband heeft met de commerciële organisatie
  • De website is relevant voor de bezoeker van Stichting Darmgezondheid en niet in strijd met onze standpunten

 

Offline promotiemateriaal

Stichting Darmgezondheid heeft brochures ontwikkeld ter promotie van het platform. Deze brochures zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door de redactie van Stichting Darmgezondheid. De brochures bevatten algemene informatie, waaraan niet zonder meer medische conclusies voor een individuele situatie kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of een andere professionele hulpverlener. Stichting Darmgezondheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze brochures verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze brochures rechten kunnen worden ontleend.

 

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan de website van Stichting Darmgezondheid is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.