Probiotica verlagen sterfte en ernstige necrotiserende enterocolitis bij te vroeg geboren kinderen

Vroeggeboorte, gedefinieerd als geboorte voor 37 weken, gebeurt bijna in 10% van de zwangerschappen. Vroeggeboorte brengt een verhoogd risico mee op sepsis (bloedvergiftiging), ontwikkelingsstoornissen en een kans op overlijden. De belangrijkste ziekte aan het maagdarmkanaal is necrotiserende enterocolitis (NEC), wat gekarakteriseerd wordt door het afsterven van stukken van de darm.

Het mechanisme waarom NEC ontstaat is nog niet helemaal opgehelderd. Verscheidene studies laten zien dat het te maken heeft met de samenstelling van de darmmicrobiota. Probiotica zouden het risico op sepsis en NEC verlagen, mogelijk door de ontstekingsrespons te temperen, waaronder het verminderen van de schade van zuurstofradicalen, productie van korte keten vetzuren en verlagen van de zuurgraad in de darm.

In 2014 is er reeds een Cochrane review verschenen waarin werd geconcludeerd dat probiotica ernstige vormen van NEC kan voorkomen, echter vanuit deze analyses was nog niet duidelijk welke probiotica het meest effectief waren. Vandaar dat onderzoekers nogmaals hebben gekeken naar de beschikbare data.

In totaal bekeken de onderzoekers de data van 63 studies met meer dan 15.700 vroeggeboren kinderen. Vergeleken een placebo, was een combinatie met een of meer Lactobacillus species (spp) en een of meer Bifidobacterium spp de enige interventie met matig- tot hoog bewijs voor een vermindering in de sterfte (odds ratio [OR], 0.56; 95% confidence interval [CI], 0.39–0.80).

Interventie met Lactobacillus spp en een of meer Bifidobacterium spp, Bifidobacterium animalis subspecies lactis, Lactobacillus reuteri, of Lactobacillus rhamnosus probiotica stammen liet een significante vermindering zien op het risico op een ernstige NEC (OR, 0.35; OR, 0.31; OR, 0.55; en OR, 0.44, respectievelijk; OR staat voor odds ratio). Er was matig tot hoog bewijs dat B animalis subsp lactis of L reuteri de ziekenhuis-opnameduur verminderden (gemiddelde reductie van 13 dagen en gemiddelde reductie van 7.89 dagen, respectievelijk).

Uit deze systematische review en meta-analyse komt naar voren enkelvoudige of meervoudige probiotica bescherming kunnen bieden tegen sterfte en NEC bij te vroeg geboren kinderen.

Bron: Morgan R et al. Probiotics Reduce Mortality and Morbidity in Preterm, Low-Birth-Weight Infants: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Trials. Gastroenterology, August 2020

Lees ook: